Cele statutowe

Szczegółowe cele działania UKS Kopernik Olsztyn zawiera §7 jego Statutu, zgodnie z którym celem Klubu jest:

 1. rozwijanie różnych form kultury fizycznej i sportu w środowisku dzieci i młodzieży;
 2. kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci i młodzieży poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu;
 3. integrowanie środowisk uczniowskich, rodzicielskich i nauczycielskich;
 4. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości obiektowe i sprzętowe Klubu oraz o pomoc organizacyjną i materialną rodziców uczniów i sympatyków Klubu;
 5. angażowanie wszystkich dzieci i młodzieży do różnorodnych form aktywności ruchowej, gier i zabaw dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych.

Klub realizuje swoje cele w szczególności przez:

 1. uczestniczenie w imprezach sportowych;
 2. organizowanie zajęć sportowych dla członków Klubu w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności fizycznej i umysłowej;
 3. organizowanie działalności sportowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych;
 4. organizowanie różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, mających w szczególności za zadanie wyłonienie uzdolnionych dzieci i młodzieży;
 5. prowadzenie wolontariatu w ramach prac własnych, jak też w wyniku nawiązanej współpracy z innymi organizacjami w zakresie realizacji celów społecznych i publicznych;
 6. organizowanie krajowych i międzynarodowych imprez sportowych, rekreacyjnych i promocyjnych w ramach rozwoju i promocji kultury fizycznej i sportu oraz promocji zdrowego stylu życia;
 7. zrzeszanie dzieci i młodzieży poprzez działalność sportową, jako alternatywę dla narkotyków, alkoholu i innych szkodliwych środków oraz używek;
 8. zrzeszanie dzieci i młodzieży poprzez działalność sportową, rekreacyjną, integracyjną jako alternatywę dla niezdrowego trybu życia;
 9. realizację systemu szkolenia, w tym organizację zgrupowań i konsultacji szkoleniowych;
 10. walkę z dyskryminacją, wykluczeniem społecznym i wszelkimi formami przemocy;
 11. walkę z dopingiem;
 12. integrację dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych wokół idei krzewienia kultury fizycznej i zdrowego stylu życia;
 13. podnoszenie kwalifikacji członków Zarządu, instruktorów, trenerów oraz kadry opiekuńczej i wychowawczej;
 14. promocję i popieranie działań na rzecz rozwoju sportu osób niepełnosprawnych;
 15. podnoszenie poziomu sportowego uczniów;
 16. działalność na rzecz porządku i bezpieczeństwa publicznego;
 17. promocję kultury fizycznej, sportu, krajoznawstwa, rekreacji oraz aktywnego, zdrowego stylu życia;
 18. działanie na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami w zakresie kultury i sportu.

Z treścią całego Statutu można zapoznać się po kliknięciu w ten link: 2017.11.18 Statut UKS